šetříme Váš časpeníze

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Pro objednávky v internetovém obchodě e-shop www.tiskdo1000.cz  platí tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele a objednatele (dále jen „zákazník“).

Smluvní vztahy, upravené těmito obchodními podmínkami, jsou uzavřeny podle platného právního řádu České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smluvní vztah se zhotovitelem.

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (podnikatel), řídí se právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouvou uzavřenou podle těchto obchodních podmínek se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zákazníka dílo spočívající ve zhotovení tiskovin podle objednávky zákazníka a ten se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Je-li k provedení díla nutná součinnost zákazníka, určí mu zhotovitel lhůtu podle těchto obchodních podmínek.

II. Základní údaje o zhotoviteli

Tisk Pětka s.r.o.

Sídlo: Roztoky, Horova 1631, PSČ 252 63

Provozovna: Praha 6 – Nebušice, Tuchoměřická 343, PSČ 164 00

zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 141959

IČ: 28444124 DIČ: CZ28444124

e-mail: info@tiskdo1000.cz tel.: 602 252  898, 602 252 384, 602 252 274

III. Provozní doba

Objednávky jsou přijímány prostřednictvím internetového obchodu denně nonstop.

Pracovní doba zákaznického servisu je Po až Čt  od 8.30 hod. do 15,30hod. Pa od 8,30hod do 14hod.

IV. Sdělení před uzavřením smlouvy

Zhotovitel sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od sazby (v příp. internetového a telefonického připojení) dle podmínek operátora zákazníka. Zhotovitel neúčtuje žádné další poplatky související s komunikací na dálku,b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění, nejpozději však při převzetí plnění, pokud se zhotovitel se zákazníkem písemně nedohodnou jinak,c) zhotovitel neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, d) ceny služeb jsou na webu provozovaném zhotovitelem uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,

e) náklady na dodání služby se liší podle zvoleného způsobu a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady tak, jak uvedeno na webových stránkách zhotovitele. V případě osobního odběru v provozovně zhotovitele činí náklad na dodání služby 0,- Kč.

f) v případě, že zákazníkem je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech,

g) zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, které zhotovitel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,h) zákazník má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služby, s jejímž plněním již bylo zhotovitelem započato,i) smluvní dokumenty, resp. příslušné daňové doklady, budou uloženy v archivu zhotovitele,k) v případě, že zákazník má stížnost, může tuto uplatnit u zhotovitele, případně se může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

V. Objednávka

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tedy možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Objednávku provádí zákazník vyplněním objednávkového formuláře na www.tiskdo1000.cz. Odeslaná objednávka je závazná. Zákazník je povinen řádně vyplnit v objednávkovém formuláři veškeré zhotovitelem požadované údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, zejména způsob dodání, doručovací adresa, fakturační údaje, požadovaný termín dodání, podklady pro výrobu, kontaktní spojení, mobilní telefonní kontakt, e-mailovou adresu a kontaktní osobu, v případě objednávky provedené právnickou osobou i dobu pro styk s veřejností (pracovní dobu, úřední hodiny).

Zhotovitel informuje zákazníka o přijetí objednávky e-mailem zasílaným na zákazníkem udanou emailovou adresu obratem

Zhotovitel informuje zákazníka e-mailem o kontrole předaných dat s vyjádřením, jsou-li použitelná k tisku do pěti (5) hodin od doručení objednávky, nejpozději však následující pracovní den. Tímto e-mailem současně potvrzuje objednávku s uvedením termínu plnění.

Zhotovitel průběžně e-mailem informuje zákazníka o stavu:

Potvrzením objednávky je smlouva mezi zhotovitelem a zákazníkem uzavřena.Nepotvrdí-li zhotovitel objednávku ve shora uvedené lhůtě, smluvní vztah nevzniká.

Zákazník může od objednávky, jejíž přijetí bylo zhotovitelem potvrzeno odstoupit, jen se souhlasem zhotovitele, pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak.

Zákazník odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce či v požadavku na zaslání korektury nebo které odsouhlasil na korektuře (on-line, mailem či prostřednictvím kurýrní služby /dopravce). Zákazník rovněž odpovídá za to, že použitím těchto údajů nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje nahradit zhotoviteli případnou škodu nebo náklady, které zhotoviteli vzniknou poškozením práv třetích osob (např. nedovolené užití ochranných známek).

Podklady pro zhotovení zakázky přikládá  zákazník zhotoviteli k  objednávce v rámci portálu www.tiskdo1000.cz. Zákazník může použít k předání dat zhotoviteli úschovu dat na internetové stránce www.uschovna.cz a o této skutečnosti neprodleně zhotovitele informovat s uvedením údajů potřebných k získání takto uložených dat.

Zhotovitel zveřejňuje na svých internetových stránkách e-shopu www.tiskdo1000.cz k materiálu, kterého má být použito pro plnění služby, tzv. „technologické listy“, ve kterých má zákazník možnost seznámit se s technickou specifikací použitého materiálu.

V případě nemožnosti splnění potvrzené objednávky z důvodu na straně zhotovitele, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě zhotovitel a zákazník provedou bez zbytečného odkladu vzájemné vypořádání.

VI. Cena

Cena uvedená u objednané služby nezahrnuje náklady na případnou grafickou úpravu podkladů a dat dodaných zákazníkem. V případě potřeby úpravy podkladů a dat dodaných zákazníkem informuje zhotovitel zákazníka o této skutečnosti a o ceně úpravy e-mailem.

Neodsouhlasí-li zákazník navržené úpravy a jejich cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání návrhu úprav, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy dle předchozí věty, náleží mu paušální náhrada nákladů vynaložených s plněním smlouvy ve výši 15% z ceny objednané služby, kterou je oprávněn započíst vůči pohledávce zákazníka na vrácení již zaplacené zálohy či ceny služby.

Cena nezahrnuje náklady na dopravu, které jsou účtovány samostatně ke konečné ceně objednávky, a to podle zvoleného druhu přepravy.

Není-li uvedeno jinak, je v ceně zahrnuta daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy.

VII. Platební podmínky

Úhradu za zhotovitelem potvrzenou objednávku může zákazník provést jednou z následujících možností:

PLATBA  u zakázek do 5000Kč vč DPH plná úhrada předem

-online platba kartou nebo převodem 

-platba na fakturu pro státní organizace

-zálohová faktura


PLATBA ZÁLOHY u zakázek nad  5000Kč vč DPH

-online platba kartou nebo převodem 

-platba na fakturu pro státní organizace

-zálohová faktura

 

PLATBA DOPLATKU do plné výše objednávky  u zakázek nad 5000Kč vč DPH

-platební kartou na dobírku  kurýrní službě

-platba na  fakturu pro státní organizace

-platební kartou při převzetí na provozovně 


NOČNÍ TISK

-online platba kartou nebo převodem 

VIII. Dodací podmínky

Objednané zboží bude odesláno na požadovanou adresu, po úhradě ceny dle čl. VII., nebo bude v případě osobního převzetí v provozovně zhotovitele připraveno k převzetí v individuálně sjednané lhůtě od zaslání závazných dat k tisku či zaslání odsouhlasené korektury včetně případných změn ceny.

Termín uvedený na portálu www.tiskdo1000.cz  v internetovém obchodu je myšlen:

-termínem  předání  zvolené dopravní službě.

-termínem osobního odběru mezi 13 až 14h na adrese provozovny 

Termín uváděný na portálu www.tiskdo1000.cz v internetovém obchodu začíná běžet termínem připsání platby zálohy resp. plné částky na konto zhotovitele.

V případě doručení zboží prostřednictvím kurýrní služby (dopravce) je zásilka běžně dodávána do dvou pracovních dnů ode dne expedice. Zhotovitel nenese odpovědnost za zpoždění kurýrní služby (dopravce).

V případě závady na výrobním zařízení nebo jiné překážky, která se považuje za okolnost vylučující odpovědnost, se tato lhůta prodlužuje o dobu, po kterou taková překážka prokazatelně trvá; zhotovitel není povinen k úhradě jakýchkoliv nároků v důsledku takové překážky, je však povinen o takové překážce neprodleně informovat zákazníka e-mailem. 


IX. Cena a způsob dopravy:

Zákazník si sám volí způsob platby a dopravy. Všechny finanční náklady se zvoleným způsobem platby a dopravy jsou uvedeny v objednávce, kterou zákazník vytváří na portálu www.tiskdo1000.cz. 

Osobní odběr:  zdarma

Doručení prostřednictvím přepravní služby DPD v rámci ČR dle aktuálního ceníku DPD.

Doručení prostřednictvím přepravní služby Zásilkovna v rámci ČR dle aktuálního ceníku Zásilkovna.

Expediční poplatky jsou obsaženy v poplatku za zvolený způsob přepravy, ostatní náklady (např. balné) není účtováno.

Ceny za dopravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR, v případě přepravy mimo ČR bude cena přepravy určena individuálně.

X. Převzetí zboží

Zákazník je povinen si zboží převzít na doručovací adrese uvedené v objednávce, a to bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručení zboží oznámeno.

Svým podpisem dopravci při převzetí zásilky zákazník stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou, což vyplývá z přepravního dokladu. Případné vnější poškození zásilky či s tím souvisejícího poškození obsahu zásilky způsobené přepravou je kupující povinen reklamovat v okamžiku převzetí u dopravce a je oprávněn takovou zásilku odmítnout převzít. Při pozdější reklamaci z tohoto důvodu se vychází z podepsaného přepravního dokladu, jenž lze považovat za důkaz o bezvadnosti vnějšího stavu zásilky.

Při přebírání objednaného zboží je zákazník povinen se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části – zejména její obal – nepřiměřeně mechanicky poškozena (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý kartónový obal, protržený igelit atd.). V případě nepřevzetí zboží je zákazník povinen zhotovitele neprodleně písemně informovat.

Nepřevezme-li si zákazník zboží ve lhůtě 60 dnů poté, co je mu oznámeno doručení zboží nebo co je v případě osobního převzetí v provozovně zhotovitele zboží připraveno k převzetí, je zhotovitel oprávněn zboží zlikvidovat. Zákazník je v takovém případě povinen uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady související s likvidací. Právo zhotovitele odstoupit od smlouvy nebo požadovat plnou úhradu ceny plnění není ujednáním tohoto odstavce dotčeno.

Nebezpečí vzniku škody přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží v provozovně zhotovitele nebo od přepravce nebo okamžikem, kdy se zákazník dostane do prodlení s jeho převzetím.

XI. Záruční podmínky, reklamace

Za závazný vzor pro zhotovení předmětu plnění se považují údaje uvedené v objednávce.

V případě požadavku na zaslání korektury se za závazný vzor považují údaje v odsouhlasené korektuře.

Jakékoliv chyby, byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka zhotovitelem, ale odsouhlasené korekturou, jdou k tíži zákazníka a nejsou důvodem k uplatnění reklamace. Zhotovitel neodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (tzn. pokud barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku).

Zákazník je povinen prokazatelně uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po převzetí předmětu plnění.

Je-li dodáním předmětu plnění s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, budou zhotovitelem vady odstraněny bezplatným dodáním bezvadného předmětu plnění výměnou za vadný předmět plnění.

Je-li dodáním předmětu plnění s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může zákazník požadovat dodání chybějícího množství a odstranění ostatních vad nebo slevu z ceny.

XII. Výhrada vlastnictví

Dodávaný předmět plnění zůstává až do úplného zaplacení ceny vlastnictvím zhotovitele.

XIII. Ochrana osobních údajů

Zhotovitel prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informaci. Zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od zákazníka, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou. Uzavřením smlouvy dává zákazník souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu určenou obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky odvolat svůj souhlas s používáním osobních údajů za účelem dle předchozí věty.

XIV. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku

I v případě, že je zákazníkem spotřebitel, tedy fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku a to za podmínek uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku

XV. Závěrečná ustanovení

Vztahy těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Pro řešení případných sporů se sjednává výlučná příslušnost a pravomoc českých soudů.

XVI. Účinnost

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1/1/2016